miedzyludzmi.pl

Projekt OMEGA

Przygotowanie Projektu „OMEGA” Zintegrowanego programu terapii dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich związane jest z utrzymującym się na scenie narkotykowej trendem, gdzie niezmiennie od lat, przetwory konopi zajmują pierwszą pozycję na liście najczęściej konsumowanych nielegalnych substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne i terapeutyczne tworzone w oparciu o dowody naukowe, stanowią odpowiedź na ten wysoki poziom spożycia marihuany i haszyszu.

Odbiorcy Projektu „OMEGA”

to osoby problemowo używające lub uzależnione od przetworów konopi. które ukończyły 16 rok życia. Pacjenci mogą uczestniczyć w projekcie na każdym etapie zmiany, bez względu na określony terapeutyczny cel (ograniczenie używania, abstynencja). W ramach działań realizowanych w projekcie z pomocy mogą skorzystać również rodziny i bliscy pacjentów.

Projekt „OMEGA” jest dedykowany użytkownikom przetworów konopi oraz ich rodzinom i bliskim. W ramach projektu pacjenci mają dostęp do bezpłatnych: konsultacji psychiatrycznych, diagnostyki w kierunku zaburzeń współwystępujących, terapii krótkoterminowej (Program Candis) i dalszej psychoterapii, poradnictwa rodzinnego, terapii par i rodzin oraz wsparcia grupowego z elementami terapii poznawczo – behawioralnej i treningu umiejętności.

Projekt „OMEGA” zakłada indywidualne podejście i konieczność każdorazowego dopasowania oferty leczniczej do konkretnego pacjenta. Interdyscyplinarny zespół zapewnia możliwość skuteczniejszego doboru metod terapeutycznych, a stały monitoring procesu leczenia pacjenta pozwala podnieść jakość świadczonych usług.

Cel

Celem ogólnym realizacji zadania jest ograniczenie używania lub abstynencja od przetworów konopi wśród osób zamieszkujących lub przebywających na terenie Warszawy.

Działania prowadzone w ramach Projekt Omega

Program Candis

Ewaluacja Programu Candis potwierdziła jego skuteczność w pracy z osobami, które zgłaszają się po specjalistyczną pomoc związaną z używaniem konopi, Uczestnicy Programu mają możliwość podjęcia decyzji o zmianie (ograniczenie używania, abstynencja) w oparciu o swoje aktualne potrzeby życiowe i  wiedzę na temat wpływu palenia marihuany na funkcjonowanie w życiu osobistym, zawodowym, społecznym i innych istotnych obszarach. Zakres merytoryczny i techniki prowadzenia sesji stanowią przemyślany konstrukt sprzyjający zawarciu terapeutycznego sojuszu. Program Candis jest pierwszym w Polsce oddziaływaniem skierowanym wyłącznie do użytkowników konopi. Oparty na dowodach naukowych, poddawany ewaluacji, dostarcza obiecujących wniosków (wyników)  w zakresie pomocy największej grupie użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych. 

Konsultacje psychiatryczne 

Działanie dedykowane pacjentom wymagającym pogłębionej diagnozy, z uciążliwymi dolegliwościami występującymi podczas używania konopi lub po ich odstawieniu oraz posiadających wcześniejsze wskazania do leczenia psychiatrycznego.

Diagnoza psychologiczna

Na każdym etapie leczenia pacjenci mają możliwość diagnozy psychologicznej w kierunku zaburzeń współwystępujących, intelektu oraz pogłębionej diagnozy neurologicznej.

Sesje psychoterapii indywidualnej

Terapia indywidualna uwzględniająca zalecenia diagnostyczne dla osób uzależnionych. Prowadzona w oparciu o indywidualny plan terapii z profilaktyką nawrotów w ujęciu poznawczo – behawioralnym w duchu dialogu motywującego.

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo dla rodziców osób niepełnoletnich uczestniczących w Projekt „OMEGA”

Terapia rodzin i par

Terapia prowadzona w oparciu o behawioralną terapię par w leczeniu uzależnień.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia z elementami terapii poznawczo – behawioralnej i treningiem umiejętności.

Realizatorzy

  • Joanna Kaźmierczak - Pawlik – lekarz psychiatra
  • Kamila Wojtasik – Żyża - psycholog
  • Sylwia Janiszewska - psycholog
  • Natalia Magreta – Łupińska – specjalista terapii uzależnień, koordynator merytoryczny

 

 
Projekt realizowany jest ze środków przeznaczonych na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
 

 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.