miedzyludzmi.pl

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

§6.  Zasady działania Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja prowadzi następujące rodzaje kontroli:
  1. kontrole planowane – raz na 6 miesięcy
  2. kontrole doraźne – z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia
 2. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach lub przez swoich członków, którym zleca wykonywanie określonych zadań.
 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Przystępując do kontroli Komisja powinna powiadomić pisemnie kontrolowany organ oraz Zarząd o terminie kontroli co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, zwracając się jednocześnie o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
 5. Komisja, w drodze uchwały może powołać do zespołu kontrolnego specjalistów, doradców lub biegłych w zakresie przeprowadzanej kontroli.
 6. Z wykonywanych przez siebie czynności Komisja sporządza „Protokół pracy/ kontroli  Komisji Rewizyjnej” który powinien zawierać:
  1. datę i miejsce czynności
  2. rodzaj i  przedmiot czynności / kontroli
  3. imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli oraz innych osób obecnych podczas kontroli
  4. wykaz dokumentów lub zbiory dokumentów na podstawie których przeprowadzono kontrolę
  5. wynik kontroli i jego uzasadnienie
  6. wnioski i zalecenia pokontrolne do wykonania dla kontrolowanego organu
  7. termin wykonania zaleceń
  8. rodzaj i sposób sprawdzenia wykonanych zaleceń
  9. czytelne podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób przy niej obecnych
 7. Wnioski i ustalenia pokontrolne Komisja przyjmuje w formie uchwał.
 8. Protokoły i wnioski pokontrolne Komisja przekazuje zarządowi.
 9. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości , jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, Komisja powiadamia bezzwłocznie Zarząd Stowarzyszenia oraz odpowiednie organy ścigania, zabezpieczając dokumenty i przedmioty o tym świadczące.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.