miedzyludzmi.pl

STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej  
Między Ludźmi

Statut do pobrania w PDF >>

Rozdział I  -  Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi - zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem ludzi dobrej woli, którzy nie akceptują zjawisk patologii społecznej i chcą im przeciwdziałać.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i porządkiem prawnym określonym w ustawach, a w szczególności według przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Warszawa.
 2. W celach służących realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może należeć do krajowych związków stowarzyszeń, działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa i może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych:

 1. swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków;
 2. fundusze pozyskuje w myśl § 21 i cały dochód przeznacza wyłącznie na realizację celów statutowych;
 3. do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II  -  Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na odmienność od normy społecznej lub szczególnie trudną sytuację życiową czy materialną, wśród których występują zjawiska patologii społecznej, realizując zadania publiczne ze sfery zakreślonej przez art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności - w zakresie:
  1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans;
  2. działalności charytatywnej;
  3. działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  5. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej;
  6. ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy;
  8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  10. działania na rzecz rozbudzania aktywności obywatelskiej;
  11. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  12. promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej szkoleniowo organizacje i podmioty zajmujące się wszelką formą patologii społecznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w punkcie 1 Statutu (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):
  1. 58.11.Z Wydawanie książek
  2. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  4. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  5. 69.10.Z Działalność prawnicza
  6. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  7. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  8. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  9. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  10. 75.00.Z Działalność weterynaryjna
  11. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  12. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  13. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  14. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  15. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  16. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  18. 86.10.Z Działalność szpitali
  19. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
  20. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
  21. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  22. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  23. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  24. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  25. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  26. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  27. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  28. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  29. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  30. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 5

Cele określone w § 4 realizuje się poprzez:

 1. szerzenie informacji o działalności Stowarzyszenia i zakresie udzielanej pomocy;
 2. produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych jak ulotki, foldery, poradniki itp.;
 3. organizowanie pomocy prawnej, edukacyjnej, medycznej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej oraz innych form pomocy na rzecz osób i rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym;
 4. organizowanie różnych form pomocy rodzinom patologicznym i dysfunkcyjnym w przywracaniu oraz utrwalaniu prawidłowych zasad funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
 5. organizowanie różnych form działań osłonowych i aktywizujących oraz promujących zdrowy tryb życia - dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią, alkoholizmem i patologią społeczną;
 6. organizowanie różnych akcji charytatywnych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną;
 7. organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia w danym zakresie, w tym na rzecz osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych;
 8. współpracę z innymi organizacjami oraz jednostkami samorządów terytorialnych i organów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4, a w szczególności w zakresie stosowania i rozwijania holistycznych działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku;
 9. nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajów europejskich i międzynarodowymi, w zakresie wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy w rozwiązywaniu podobnych problemów społecznych;
 10. wyrażanie stanowiska w zakresie projektowanych rozwiązań ustawowych i we wszelkich innych sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zjawisk patologii społecznej;
 11. organizowanie różnorodnych działań na rzecz promocji wolontariatu i rozwijania aktywności społecznej  oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej, w tym - różnego rodzaju kursokonferencje, konsultacje i szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów zajmujących się wszelką formą patologii społecznej, a także stosowne wyróżnianie ich za działalność na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III  -  Członkostwo, prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
  2. otrzyma rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia;
  3. po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
 2. Osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje udzielanie na rzecz Stowarzyszenia okresowej lub stałej pomocy finansowej bądź rzeczowej lub merytorycznej, może być członkiem wspierającym.
 3. Osobie, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się dla jego dobra, może być nadany tytuł członkostwa honorowego.

§ 7

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające stwierdzane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej, która winna zawierać podpis i wszelkie dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji, wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w związku z działalnością Stowarzyszenia.

      1a. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwała podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

      2. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek 10 członków lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

      3. Prowadzony przez Zarząd rejestr członków Stowarzyszenia jest udostępniany do wglądu członkom w nim zrzeszonym na ich wniosek.

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu uprawnia do:
  1. otrzymania odpisu Statutu oraz zapoznawania się z treścią regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
  2. uczestnictwa w zebraniach organizacyjnych i w innego rodzaju formach działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania ze wspólnego majątku Stowarzyszenia w celach służących realizacji statutowych zadań;
  4. wyrażania uwag i opinii oceniających działalność Stowarzyszenia oraz zgłaszania konstruktywnych wniosków do jego władz;
  5. odwoływania się i zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym.
 3. Członkowie wspierający i honorowi - nielegitymujący się statusem członkostwa zwyczajnego, mają prawo brać udział w obradach i przy podejmowaniu uchwał - tylko z głosem doradczym.

§ 9

Członkostwo w Stowarzyszeniu zobowiązuje do:

 1. regularnego opłacania składek członkowskich i wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
 2. przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
 3. aktywnego udziału w pracach służących realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
 4. dbałości o dobre imię i wspólną własność Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji;
  2. skreślenia, które następuje z powodu zaległości w składkach członkowskich lub w wywiązywaniu się z zadeklarowanych świadczeń - przez okres powyżej dwunastu miesięcy;
  3. wykluczenia, które następuje z powodu postępowania niezgodnego z postanowieniami Statutu lub z powodu pozbawienia praw publicznych;
  4. w przypadku śmierci członka stowarzyszenia.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza się przez dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze członków, a wykluczenie (ust. 1 pkt 3) następuje w trybie uchwały podjętej przez Zarząd.
 3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje wniesienie odwołania do Walnego Zebrania członków, które składa się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu uchwały ze wskazaniem przyczyny wykluczenia.
 4. Prawomocne ustanie członkostwa stwierdza się w następnym dniu po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania albo w następnym dniu po podjęciu uchwały oddalającej odwołanie.

Rozdział IV  -  Struktura organizacyjna

§ 11

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków.
 2. Walne Zebranie - spośród członków Stowarzyszenia - wybiera:
  1. organ wykonawczy Stowarzyszenia - Zarząd;
  2. organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia - Komisję Rewizyjną;
  3. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na kadencję 4-letnią;
  4. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza;
  5. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 12

 1. Walne Zebranie zwołuje się w I półroczu każdego roku kalendarzowego; o jego terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia ogół członków co najmniej na miesiąc przed wyznaczoną datą Zebrania.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie - dla rozpatrzenia spraw będących jego celem, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszonego wniosku lub swojej uchwały w tej sprawie.

§ 13

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut w szczególnych przypadkach stanowi inaczej.
 2. Uchwały podejmowane są w trybie jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru lub odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, chyba że uprawnione kworum większością głosów zadecyduje inaczej.
 3. Uchwały mogą być podejmowane w zakresie spraw ujętych w porządku obrad, podanym do wiadomości uprawnionych w regulaminowym terminie.
 4. W przypadku braku kworum w terminie regulaminowo zwołanego zebrania, po bezskutecznym upływie 30 minut ogłasza się otwarcie zebrania - w drugim terminie, w którym mogą być podejmowane uchwały - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku, gdy w razie ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, w trakcie kadencji liczba członków Zarządu czy Komisji Rewizyjnej - zmniejszy się poniżej wymogów określonych w Statucie lub ustalonych uchwałą, można dany skład uzupełnić z zachowaniem warunku, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW jest organem stanowiącym oraz decydującym o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia, swoją władzę sprawuje według Statutu i zasad określonych w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania, do wyłącznej jego właściwości należy:

 1. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia;
 2. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia;
 5. ustalanie liczebności składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. wybory Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, których kandydatury w pierwszej kolejności ma prawo zgłosić nowo wybrany Prezes;
 7. wybory członków do Komisji Rewizyjnej;
 8. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu i Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 10. uchwalanie Regulaminu powoływania i działania Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia;
 11. ustanawianie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału i przeznaczenia;
 12. uchwalanie innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 13. uchwalanie Polityki Rachunkowości Stowarzyszenia;
 14. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub Zarząd Stowarzyszenia;
 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 16. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji międzynarodowej lub wystąpienia z niej;
 18. podejmowanie uchwał w sprawie Statutu i jego zmian - w trybie określonym przez § 24;
 19. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i w sprawie przeznaczenia jego majątku, w trybie określonym przez § 25.

§ 15

ZARZĄD Stowarzyszenia kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zebraniami członków, sprawuje swoją władzę według Statutu i zasad określonych w Regulaminie Pracy Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i za swą pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem, do zakresu jego zadań i kompetencji należy:

 1. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia ze wszelkimi danymi niezbędnymi do prawidłowej ich identyfikacji - w tym odpowiednimi dla sądowej rejestracji członków władz Stowarzyszenia;
 2. prowadzenie rejestru wpływów składek członkowskich i świadczeń ustalonych lub zadeklarowanych oraz wszelkich innych środków pozyskiwanych na cele statutowe;
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji organizacyjnej Stowarzyszenia, w tym protokołów i tekstów uchwał z zebrań własnych i Komisji Rewizyjnej oraz Walnych Zebrań członków;
 4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją celów statutowych;
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków;
 6. powoływanie komisji i zespołów do realizacji poszczególnych zadań i bieżące nadzorowanie ich pracy;
 7. udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw udzielonych do wykonania powierzonych zadań;
 8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z Polityką Rachunkowości Stowarzyszenia oraz sprawowanie w tym zakresie nadzoru nad zespołami realizującymi poszczególne zadania;
 9. zatrudnianie pracowników i sprawowanie nadzoru nad jakością świadczonej pracy;
 10. rozpatrywanie wniosków członkowskich i spraw wniesionych z zewnątrz oraz terminowe ich załatwianie bądź przekazywanie dalej zgodnie z właściwością rzeczową;
 11. zwoływanie Walnych Zebrań oraz ich przygotowanie merytoryczne i organizacyjne;
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na forum Walnego Zebrania;
 13. realizacja celów Stowarzyszenia;
 14. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 15. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
 16. nadawanie odznaczeń honorowych.

§ 16

KOMISJA REWIZYJNA Stowarzyszenia kontroluje jego działalność oraz gospodarkę finansową i majątkiem, działa według Statutu i zasad określonych w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej, za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem członków, a do zakresu jej zadań i kompetencji należy:

 1. bieżąca kontrola działalności Zarządu w zakresie:
  1. zgodności ze Statutem i obowiązującymi Regulaminami Stowarzyszenia;
  2. sposobu i stanu realizacji uchwał podjętych przez Walne Zebranie;
  3. prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacyjnej.
 2. bieżąca kontrola gospodarki finansowej w zakresie:
  1. terminowości wnoszenia składek członkowskich i innych ustalonych opłat lub zadeklarowanych świadczeń oraz prawidłowości ich gromadzenia i odprowadzania według właściwości rzeczowej;
  2. zasadności wydatkowania środków ze zgromadzonych funduszy;
  3. prawidłowości prowadzenia wszelkiej dokumentacji i rozliczeń finansowych.
 3. prawo korzystania w razie potrzeby z opinii biegłych rzeczoznawców;
 4. zgłaszanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie stanu ich realizacji;
 5. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania - w razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 6. składanie na forum Walnego Zebrania sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu za dany rok lub kadencję, a nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu jest jednoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie i pozbawia go prawa kandydowania do pełnienia jakichkolwiek funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Stowarzyszenie - obejmując swoim zasięgiem terytorium całego kraju, dla usprawnienia swojej działalności może powoływać terenowe jednostki organizacyjne - ODDZIAŁY.
 2. Oddział może być powołany na wniosek co najmniej 4 członków zainteresowanych jego utworzeniem, w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Oddział liczący 7 lub więcej członków, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia może podjąć decyzję o osobnym zarejestrowaniu się w celu uzyskania własnej osobowości prawnej dla usprawnienia realizacji statutowych zadań na danym terenie, zachowując właściwą zależność strukturalno-organizacyjną.

§ 18

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie członków Oddziału;
  2. Zarząd Oddziału;
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów walnego Zebrania członków Oddziału w głosowaniu niejawnym, chyba że uprawnione kworum większością głosów zadecyduje inaczej.
 3. Zarząd Oddziału działa w składzie liczącym co najmniej 2 członków, w tym Prezes, Wiceprezes. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w składzie liczącym co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący.
 4. W przypadku, gdy w razie ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, w trakcie kadencji liczba członków Zarządu czy Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej wymogów określonych w Statucie lub ustalonych uchwałą, można dany skład uzupełnić z zachowaniem warunku, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Oddziału należą:

 1. Reprezentowanie Oddziału i realizowanie celów Stowarzyszenia na swoim terenie;
 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Władz Stowarzyszenia;
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności oraz składania Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań z ich realizacji;
 4. Zawieranie umów w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 20

Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału Stowarzyszenia i do jej kompetencji należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału;
 2. Żądanie od Zarządu Oddziału przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Oddziału, a także żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków Oddziału.

Rozdział V  -  Majątek i gospodarka finansowa

§ 21

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie oraz inne uchwalone lub dobrowolne wpłaty członków;
  2. dotacje celowe oraz dochody z odpłatnych form działalności statutowej;
  3. darowizny, zapisy i spadki oraz dochody z ofiarności publicznej;
  4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 22

 1. Składki i opłaty członkowskie ustanawia się uchwałą Walnego Zebrania - w myśl § 14 pkt 11 i 12.
 2. Odpłatna działalność statutowa może być prowadzona w zakresie i na warunkach określonych w § 6 - 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Wszelkie składniki majątkowe określone w § 21 pozyskuje się według obowiązujących przepisów prawa.
 5. Środki pieniężne przechowuje się wyłącznie na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia, a zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa Polityka Rachunkowości, uchwalona w myśl § 14 pkt 13.
 6. Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zamieszcza się na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przekazuje innym podmiotom, do których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Stowarzyszenie jest zobowiązane je dostarczyć.
   

§ 23

 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 15 punkt 7, dla swojej ważności wymagają łącznie dwóch podpisów członków Zarządu Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. Umowy i wszelkie oświadczenia woli pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, dla swojej ważności wymagają łącznie dwóch podpisów członków Zarządu lub dwóch podpisów osób posiadających ważne pełnomocnictwa, o których mowa w § 15 punkt 7.

§ 24

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa czy powinowactwa w linii prostej albo bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz albo pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że bezpośrednio wynika to ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI  -  Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Uchwały w sprawie Statutu, w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie - większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku wymaganego kworum stosuje się zasadę drugiego terminu, w myśl § 13 ust. 4.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w nin. Statucie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 10.04.1989, ze zm.) - i innych ustaw, a rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie jego postanowień należy do właściwości organu nadzorującego oraz do sądu właściwego ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.