miedzyludzmi.pl

Rozdział IV  -  Struktura organizacyjna

§ 11

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków.
 2. Walne Zebranie - spośród członków Stowarzyszenia - wybiera:
  1. organ wykonawczy Stowarzyszenia - Zarząd;
  2. organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia - Komisję Rewizyjną;
  3. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na kadencję 4-letnią;
  4. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza;
  5. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 12

 1. Walne Zebranie zwołuje się w I półroczu każdego roku kalendarzowego; o jego terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia ogół członków co najmniej na miesiąc przed wyznaczoną datą Zebrania.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie - dla rozpatrzenia spraw będących jego celem, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszonego wniosku lub swojej uchwały w tej sprawie.

§ 13

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut w szczególnych przypadkach stanowi inaczej.
 2. Uchwały podejmowane są w trybie jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru lub odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, chyba że uprawnione kworum większością głosów zadecyduje inaczej.
 3. Uchwały mogą być podejmowane w zakresie spraw ujętych w porządku obrad, podanym do wiadomości uprawnionych w regulaminowym terminie.
 4. W przypadku braku kworum w terminie regulaminowo zwołanego zebrania, po bezskutecznym upływie 30 minut ogłasza się otwarcie zebrania - w drugim terminie, w którym mogą być podejmowane uchwały - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku, gdy w razie ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, w trakcie kadencji liczba członków Zarządu czy Komisji Rewizyjnej - zmniejszy się poniżej wymogów określonych w Statucie lub ustalonych uchwałą, można dany skład uzupełnić z zachowaniem warunku, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW jest organem stanowiącym oraz decydującym o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia, swoją władzę sprawuje według Statutu i zasad określonych w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania, do wyłącznej jego właściwości należy:

 1. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia;
 2. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia;
 5. ustalanie liczebności składów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. wybory Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, których kandydatury w pierwszej kolejności ma prawo zgłosić nowo wybrany Prezes;
 7. wybory członków do Komisji Rewizyjnej;
 8. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu i Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 10. uchwalanie Regulaminu powoływania i działania Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia;
 11. ustanawianie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału i przeznaczenia;
 12. uchwalanie innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 13. uchwalanie Polityki Rachunkowości Stowarzyszenia;
 14. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub Zarząd Stowarzyszenia;
 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 16. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji międzynarodowej lub wystąpienia z niej;
 18. podejmowanie uchwał w sprawie Statutu i jego zmian - w trybie określonym przez § 24;
 19. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i w sprawie przeznaczenia jego majątku, w trybie określonym przez § 25.

§ 15

ZARZĄD Stowarzyszenia kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zebraniami członków, sprawuje swoją władzę według Statutu i zasad określonych w Regulaminie Pracy Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i za swą pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem, do zakresu jego zadań i kompetencji należy:

 1. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia ze wszelkimi danymi niezbędnymi do prawidłowej ich identyfikacji - w tym odpowiednimi dla sądowej rejestracji członków władz Stowarzyszenia;
 2. prowadzenie rejestru wpływów składek członkowskich i świadczeń ustalonych lub zadeklarowanych oraz wszelkich innych środków pozyskiwanych na cele statutowe;
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji organizacyjnej Stowarzyszenia, w tym protokołów i tekstów uchwał z zebrań własnych i Komisji Rewizyjnej oraz Walnych Zebrań członków;
 4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją celów statutowych;
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków;
 6. powoływanie komisji i zespołów do realizacji poszczególnych zadań i bieżące nadzorowanie ich pracy;
 7. udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw udzielonych do wykonania powierzonych zadań;
 8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z Polityką Rachunkowości Stowarzyszenia oraz sprawowanie w tym zakresie nadzoru nad zespołami realizującymi poszczególne zadania;
 9. zatrudnianie pracowników i sprawowanie nadzoru nad jakością świadczonej pracy;
 10. rozpatrywanie wniosków członkowskich i spraw wniesionych z zewnątrz oraz terminowe ich załatwianie bądź przekazywanie dalej zgodnie z właściwością rzeczową;
 11. zwoływanie Walnych Zebrań oraz ich przygotowanie merytoryczne i organizacyjne;
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na forum Walnego Zebrania;
 13. realizacja celów Stowarzyszenia;
 14. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 15. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
 16. nadawanie odznaczeń honorowych.

§ 16

KOMISJA REWIZYJNA Stowarzyszenia kontroluje jego działalność oraz gospodarkę finansową i majątkiem, działa według Statutu i zasad określonych w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej, za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem członków, a do zakresu jej zadań i kompetencji należy:

 1. bieżąca kontrola działalności Zarządu w zakresie:
  1. zgodności ze Statutem i obowiązującymi Regulaminami Stowarzyszenia;
  2. sposobu i stanu realizacji uchwał podjętych przez Walne Zebranie;
  3. prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacyjnej.
 2. bieżąca kontrola gospodarki finansowej w zakresie:
  1. terminowości wnoszenia składek członkowskich i innych ustalonych opłat lub zadeklarowanych świadczeń oraz prawidłowości ich gromadzenia i odprowadzania według właściwości rzeczowej;
  2. zasadności wydatkowania środków ze zgromadzonych funduszy;
  3. prawidłowości prowadzenia wszelkiej dokumentacji i rozliczeń finansowych.
 3. prawo korzystania w razie potrzeby z opinii biegłych rzeczoznawców;
 4. zgłaszanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie stanu ich realizacji;
 5. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania - w razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 6. składanie na forum Walnego Zebrania sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu za dany rok lub kadencję, a nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu jest jednoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie i pozbawia go prawa kandydowania do pełnienia jakichkolwiek funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Stowarzyszenie - obejmując swoim zasięgiem terytorium całego kraju, dla usprawnienia swojej działalności może powoływać terenowe jednostki organizacyjne - ODDZIAŁY.
 2. Oddział może być powołany na wniosek co najmniej 4 członków zainteresowanych jego utworzeniem, w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Oddział liczący 7 lub więcej członków, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia może podjąć decyzję o osobnym zarejestrowaniu się w celu uzyskania własnej osobowości prawnej dla usprawnienia realizacji statutowych zadań na danym terenie, zachowując właściwą zależność strukturalno-organizacyjną.

§ 18

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie członków Oddziału;
  2. Zarząd Oddziału;
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów walnego Zebrania członków Oddziału w głosowaniu niejawnym, chyba że uprawnione kworum większością głosów zadecyduje inaczej.
 3. Zarząd Oddziału działa w składzie liczącym co najmniej 2 członków, w tym Prezes, Wiceprezes. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w składzie liczącym co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący.
 4. W przypadku, gdy w razie ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, w trakcie kadencji liczba członków Zarządu czy Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej wymogów określonych w Statucie lub ustalonych uchwałą, można dany skład uzupełnić z zachowaniem warunku, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Oddziału należą:

 1. Reprezentowanie Oddziału i realizowanie celów Stowarzyszenia na swoim terenie;
 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Władz Stowarzyszenia;
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności oraz składania Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań z ich realizacji;
 4. Zawieranie umów w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 20

Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału Stowarzyszenia i do jej kompetencji należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału;
 2. Żądanie od Zarządu Oddziału przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Oddziału, a także żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków Oddziału.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.