miedzyludzmi.pl

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ


REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej  
„MIĘDZY LUDŹMI”

§ 1. Zakres działania

 1. Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją)  Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, zwanego dalej Stowarzyszeniem, jest jednym z organów władz Stowarzyszenia i jest powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością oraz gospodarką finansową.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o;
  1. Statut Stowarzyszenia
  2. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej
  3. Uchwały Walnego Zebrania
 3. W zakresie swej działalności Komisja nie podlega Zarządowi.

§ 2 Wybór komisji

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym na  4. letnią kadencję.
 2. Składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia

 

§3. Organizacja wewnętrzna Komisji Rewizyjnej

 1. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie
 2. Komisja, na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 3. Zmiany w składzie osobowym Komisji, w trakcie trwania kadencji mogą nastąpić w przypadku:
  1. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
  2. Rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu
  3. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji
  4. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej
  5. Śmierci członka Komisji
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
 5. W razie zmniejszenia liczby członków Komisji w czasie trwania kadencji można jej skład uzupełnić z zachowaniem warunku, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Członkowie Komisji nie mogą być:
  1. członkami Zarządu Stowarzyszenia
  2. małżonkami członków tego Zarządu
  3. pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  4. być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej

§4. Zadania Komisji Rewizyjnej

 1. Bieżąca kontrola działalności Zarządu w zakresie:
  1. zgodności  ze Statutem i obowiązującymi regulaminami Stowarzyszenia
  2. sposobu i stanu realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia
  3. prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacyjnej
 2. Wymagana dokumentacja
  1. Ewidencja uchwał Walnych Zebrań i Zarządu wraz z ich tekstami
  2. Ewidencja umów zawieranych przez Stowarzyszenia wraz z ich tekstami
  3. Protokoły Walnych Zebrań i posiedzeń Zarządu
 3. Bieżąca kontrola gospodarki finansowej w zakresie:
  1. Terminowości wnoszenia składek członkowskich i innych ustalonych opłat lub zadeklarowanych świadczeń oraz prawidłowości ich gromadzenia i odprowadzania według właściwości rzeczowej
  2. Zasadność  wydatkowania środków ze zgromadzonych funduszy,
  3. Prawidłowość prowadzenia wszelkiej dokumentacji i rozliczeń finansowych
 4. Wymagana dokumentacja
  1. Dokumentacja księgowa
  2. Ewidencja członków Stowarzyszenia
 5. Kontrola prawidłowości i celowości wykorzystywania rzeczowych składników majątkowych przez członków Stowarzyszenia i pracowników [środki trwałe, przedmioty nietrwałe i materiały]
 6. Zgłaszanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie stanu ich realizacji
 7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 8. Składanie na forum walnego Zebrania sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu za dany rok lub kadencję. Nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu jest jednoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie.

 

§5.  Uprawnienia Komisji rewizyjnej

W ramach pełnienia obowiązków członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do:

 1. Żądania dostępu do dokumentacji  organizacyjnej, finansowej i gospodarczej prowadzonej przez Zarząd, osoby funkcyjne oraz pracowników Stowarzyszenia
 2. Żądania składania ustnych i pisemnych oświadczeń i wyjaśnień przez członków Zarządu, osoby funkcyjne oraz pracowników Stowarzyszenia
 3. Swobodnego dostępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu przez Stowarzyszenie.
 4. Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, komisji i zespołów powoływanych do określonych celów.
 5. Brania udziału w kontrolach dokonywanych w Stowarzyszeniu przez uprawnione organy kontrolne.
 6. Korzystania z urządzeń technicznych stanowiących własność Stowarzyszenia.

§6.  Zasady działania Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja prowadzi następujące rodzaje kontroli:
  1. kontrole planowane – raz na 6 miesięcy
  2. kontrole doraźne – z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia
 2. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach lub przez swoich członków, którym zleca wykonywanie określonych zadań.
 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Przystępując do kontroli Komisja powinna powiadomić pisemnie kontrolowany organ oraz Zarząd o terminie kontroli co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, zwracając się jednocześnie o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
 5. Komisja, w drodze uchwały może powołać do zespołu kontrolnego specjalistów, doradców lub biegłych w zakresie przeprowadzanej kontroli.
 6. Z wykonywanych przez siebie czynności Komisja sporządza „Protokół pracy/ kontroli  Komisji Rewizyjnej” który powinien zawierać:
  1. datę i miejsce czynności
  2. rodzaj i  przedmiot czynności / kontroli
  3. imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli oraz innych osób obecnych podczas kontroli
  4. wykaz dokumentów lub zbiory dokumentów na podstawie których przeprowadzono kontrolę
  5. wynik kontroli i jego uzasadnienie
  6. wnioski i zalecenia pokontrolne do wykonania dla kontrolowanego organu
  7. termin wykonania zaleceń
  8. rodzaj i sposób sprawdzenia wykonanych zaleceń
  9. czytelne podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób przy niej obecnych
 7. Wnioski i ustalenia pokontrolne Komisja przyjmuje w formie uchwał.
 8. Protokoły i wnioski pokontrolne Komisja przekazuje zarządowi.
 9. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości , jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, Komisja powiadamia bezzwłocznie Zarząd Stowarzyszenia oraz odpowiednie organy ścigania, zabezpieczając dokumenty i przedmioty o tym świadczące.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.