miedzyludzmi.pl

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

§4. Zadania Komisji Rewizyjnej

 1. Bieżąca kontrola działalności Zarządu w zakresie:
  1. zgodności  ze Statutem i obowiązującymi regulaminami Stowarzyszenia
  2. sposobu i stanu realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia
  3. prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacyjnej
 2. Wymagana dokumentacja
  1. Ewidencja uchwał Walnych Zebrań i Zarządu wraz z ich tekstami
  2. Ewidencja umów zawieranych przez Stowarzyszenia wraz z ich tekstami
  3. Protokoły Walnych Zebrań i posiedzeń Zarządu
 3. Bieżąca kontrola gospodarki finansowej w zakresie:
  1. Terminowości wnoszenia składek członkowskich i innych ustalonych opłat lub zadeklarowanych świadczeń oraz prawidłowości ich gromadzenia i odprowadzania według właściwości rzeczowej
  2. Zasadność  wydatkowania środków ze zgromadzonych funduszy,
  3. Prawidłowość prowadzenia wszelkiej dokumentacji i rozliczeń finansowych
 4. Wymagana dokumentacja
  1. Dokumentacja księgowa
  2. Ewidencja członków Stowarzyszenia
 5. Kontrola prawidłowości i celowości wykorzystywania rzeczowych składników majątkowych przez członków Stowarzyszenia i pracowników [środki trwałe, przedmioty nietrwałe i materiały]
 6. Zgłaszanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie stanu ich realizacji
 7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 8. Składanie na forum walnego Zebrania sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu za dany rok lub kadencję. Nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu jest jednoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie.

 

§5.  Uprawnienia Komisji rewizyjnej

W ramach pełnienia obowiązków członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do:

 1. Żądania dostępu do dokumentacji  organizacyjnej, finansowej i gospodarczej prowadzonej przez Zarząd, osoby funkcyjne oraz pracowników Stowarzyszenia
 2. Żądania składania ustnych i pisemnych oświadczeń i wyjaśnień przez członków Zarządu, osoby funkcyjne oraz pracowników Stowarzyszenia
 3. Swobodnego dostępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu przez Stowarzyszenie.
 4. Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, komisji i zespołów powoływanych do określonych celów.
 5. Brania udziału w kontrolach dokonywanych w Stowarzyszeniu przez uprawnione organy kontrolne.
 6. Korzystania z urządzeń technicznych stanowiących własność Stowarzyszenia.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.